دسته بندی
بافت تیغ ماهی یکی از ساده ترین بافتهاست ولی تمیز و مرتب درآوردن آن کمی دقت می خواهد. ابتدا نحوه ی بافت ساده ی آن را توضیح می دهم تا بعد به توضیح بافت تیغ ماهی از طرفین برسیم . برای اینکه در ابتدا مسلط شوید مانند دم اسبی یا بافت ساده در انتهای سر مو را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. در این بافت انگشت نشانه بسیار فعال است . با انگشت نشانه ی سمت راست یک لایه ی نازک مو از رشته ی سمت راست جدا کرده و به حالت ضربدر آن را بر روی رشته ی سمت چپ بگذارید و با انگشت نشانه ی سمت چپ یک لایه ی نازک از رشته ی سمت چپ جدا کرده و آن را به حالت ضربدر بر روی لایه ی سمت راست بگذارید . و این عمل را تا آخر ادامه می دهیم . در این بافت هر چقدر لایه های جدا شده توسط انگشت نشانه نازک تر باشد این بافت قشنگ تر می شود . همچنین بهتر است این بافت کمی محکم تر بافته شود . در انتها مو را با روبان یا کش مو ببندید. این کار را چندین بار تکرار کنید تا انجام آن برایتان آسان شود. . در زیر نحوه ی انجام بافت تیغ ماهی از طرفین توضیح داده شده است:
آموزش بافت مو تیغ ماهی یا بافت حصیریاز جایی که می خواهید بافت را شروع کنید لایه ای از مو را بردارید. با انگشت نشانه مو را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.
آموزش بافت مو تیغ ماهی یا بافت حصیری
لایه ی کوچکی از مو را از سمت راست سر جدا کنید . این لایه ی جدا شده را به حالت ضربدر بر روی لایه ی سمت چپ بگذارید .
آموزش بافت مو تیغ ماهی یا بافت حصیری
همین کار را هم در سمت چپ سر انجام دهید . یعنی لایه ی کوچکی از مو را از سمت چپ سر جدا کرده و این لایه را به حالت ضربدر بر روی لایه ی سمت راست بگذارید.
آموزش بافت مو تیغ ماهی یا بافت حصیریهمینطور لایه لایه از سمت چپ و راست گرفته و به رشته های سمت مخالف اضافه می کنیم تا جایی که دیگر نمی توانیم لایه ای از مو از سمت چپ و راست برداریم و اضافه کنیم.
آموزش بافت مو تیغ ماهی یا بافت حصیریبعد ادامه ی بافت را به همان ترتیب که در بالا ( بافت تیغ ماهی ساده ) توضیح دادم انجام می دهیم یعنی با کمک انگشت نشانه لایه لایه مو را از یک رشته می گیریم و به حالت ضربدر به رشته ی دیگر اضافه می کنیم تا به انتهای بافت برسیم.
آموزش بافت مو تیغ ماهی یا بافت حصیری
به بافت مو ادامه می دهیم .
آموزش بافت مو تیغ ماهی یا بافت حصیریانتهای بافت را با کمک روبان یا کش بافت محکم کنید.

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم

آموزش بافت مو تیغ ماهی, آموزش بافت مو آفریقایی, آموزش بافت مو با مهره, آموزش بافت مو با تصویر, آموزش گیس آفریقایی, آموزش گیس بافت, آموزش گیس آفریقایی, آموزش کلاه گیس بافت, آموزش شال گیس بافت, آموزش بافتنی گیس بافت

Cloob Print Google+