طالع بینی کف دست

فال و طالع بینی کف دست (کف بینی)

آيا مايليد بدانيد كه آيا در آينده خودتان يـك زن زيبا و يا يك ارتقاء درجه پيش روي خواهيد داشت؟بسيار خوب،ممكن است شما طالع هر روز هفته خود را بخوانيد، اما نظرتـان راجع بيافتن اطلاعات بيشتر در خصوص خودتان چيست؟ گمان نميكنم راهي بهتر از اين كه شما قادر باشيد دريك ميهماني كف خواني كنيد، بتواند باعث جلب توجه شما گردد.

http://www.web.iran-forum.ir/fal/images/kafbini.jpgزادگاه كف بيني

بار بـعـد كـه دسـت فردي را گرفته و به او گفتـيـد كه قـصـد خواندن دستش را داريد، به وي چنين مـي تـوانـيد بگوييد كه كف خواني پس از آنكه در هزاران سال پيش در هندوستان سرچشمه يافت نسل به نسل به ما منتقل گرديده است. در يونان باستان تبديل به شاهراه گشته وتدريجا مانند سيل خروشان شروع به گسترش و انـتـشـار بـه تـمام اروپـا و آسيا كرد.

خطوط روي كف دستـهـاي شـمـا ويـژگيـهاي متمايز و سلامتي شخصي شما را تعيين و پيشگويي مي كنند و نه سرنوشتتان را. خطوط روي دست تقدير شما را تعيين و تعريف نميكنند- بلكه اين شما هستيد كه آن را تعيين ميكنيد. هرگاه تغيير يابيد خطوط دستان شما نيز تغيير خواهند كرد.

از كـف دستان خودتان آغاز كنيد و ديري نخواهد گذشت كه شما تبديل به يك استاد كف خواني خواهيد شد.آن قدر دست افراد به سمت شما خواهد آمد كه نخواهيد دانست با آنها چه كار كنيد.

خواندن كف دست

هر دست نمايانگر جنبه هاي متفاوت ازديگري ميباشد:

دست راست: سمت انجام دهنده يا '' تعامل''

دست چپ: سمت احساسات و يا ''قلب''

خط قلب

بيانگر آن است كه بـر سـر زندگي عشقي شما چه گذشته و علت آن چه چيز بوده است.

دست راست-- چگونگي ارتباط با ديـگران، احـتـيـاجـات و تجربيات در عشق، اشتياق به زندگي.

دست چپ-- چه احساسي نسبت به خودتان و رابطه هايتان داريد، احسـاساتي كه در اعماق وجودتان روي ميدهند.


مفهوم خط خصوصیات خط

وسواسي و مشكل پسند در انتخاب شريك به زير انگشت اشاره منتهي ميشود
نيازمند عشق به زير انگشت ميانه منتهي ميشود
احتياج به رابطه عاشقانه ندارد مستقيم وكوتاه
گوياي تعدد جوانب متفاوت از احساسات دو يا چندين انشعاب از خط قلب خارج ميگردند
زود رنج در مسايل عشقي خط قلب با انشعابي كه سرش متوجه پايين بوده وبه خط عمر ميرسد
ازدواج موفق زوج متاهل با خطوط قلب مشابه

خط سر

چگونه مي انديشيد، ميزان هوش را نمي سنجد.

دسـت راسـت-- اعـمـالي فيزيكي كه در زندگي انجامش ميدهيد شامل شغـل، حرفـه و استعدادهاي نهفته.

دست چپ-- شيوه انديشيدن، جهان بيني و چگونگي برقراردي ارتباط.

خصوصیات خط مفهوم خط
خط سر متوسط به مجاور انگشت انگشتر منتهي ميشود
تفكر ساده ومستقيم كوتاه
تفكر محتاطانه و تمام وكمال بلند
تفكر متمركز و روشن مستقيم
حاظر به در نظر گرفتن ايده هاي نو منحني
خلاقيت مايل واريب
واقع بين افقي
حساس و زود رنج زنجيره اي
روشن فكرو لحاظ نقطه نظر هاي گوناگون د و شاخه شدن در خط سر
رويه بي خيالي وسبكباري خط سر شناور


خط عمر

اين وسيله اي براي پيشگويي آينده كه ميليونر خواهيد شد يـا نـه و يا آنـكـه بـگويد چند سال ديگر عمر خواهيد كرد نميباشد، بـلكه نشان مي دهد كه كيفيت زندگي شما در آينده چگونه خواهد بود.

دست راست-- سر زندگي و قواي فيزيكي، زمانبندي رويدادها و وقايع پر اهميت عملي زندگي، تا چه اندازه در زندگي ماجرا جو مي باشيد.

دست چپ-- سر زنـدگـي و قـواي احـسـاسـي، زمـانـبـنـدي رويـدادهـا و وقايع پر اهميت احساسي زندگي، چه اندازه در روابط با ديگران ماجراجو مي باشيد.مفهوم خط خصوصات خط
سر زندگي اندك(شخص خسته) از مجاورت انگشت شست عبور ميكند
سرزندگي و سطح انرژي بالا خط منحني عريض و پهن
بيشتر از لحاظ فيزيكي فعال است تافكري قوي تراز خط سر
از لحاظ سلامتي شكننده زنجيره وار
شخصيت فعال خطوط بالا آمده كوتاه
عشق به مسافرت خطوط پيچ خورده متمايل به خارج
اشاره به رخدادهاي خاص در مقاطعي از زندگي خط كوچك روي خط عمر

فـــال